AKADEMİK ÇALIŞMALAR

LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI

Kardaş, F. (2013). Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Büyüme Ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Kardaş, F. (2017). Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

MAKALELER

Tanhan, F. & Kardaş, F. (2014). Van depremini yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin travmadan etkilenme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 102-115.

Tanrıverdi, S. & Kardaş, F. (2014). Öğretmenlerin, İdarecilerin ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Ortaokullarda Seçmeli Ders Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Van İli Örneği. Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, 53, 80-86.

Kardaş, F. & Yeşilyaprak, B. (2015).  Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: teknoloji destekli esnek öğrenme (Flipped Learning) modeli. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(2), 103-121.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Kanıta dayalı uygulamalar ve psikolojik danışma ve rehberlik alanına yansımaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 13-24.

Kardaş, F., & Tanhan, F. (2018). Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres, Travma Sonrası Büyüme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15(1), 1-36.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2018). Ruh sağlığı alanında güncel bir kavram: Şükran Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(1):1-18.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2018). Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2, 357-383.

Kardaş, F., & Yalçın, İ. (2019). Şükran Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(69), 13-31.

KİTAP BÖLÜMLERİ 

Kardaş, F. (2019). Araştırma-Uygulama İşbirliği Bağlamında Lisansüstü Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayınları 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Tanhan, F. & Kardaş, F. (2012). Investigating Factors Determining High-School Students’ Level of Exposure to the Van Earthquake. New Trends on Global Education Conference.  Turkish Republic of Northern Cyprus.

Tanhan, F. & Kardaş, F. (2012). Teachers’ Efficacy Scale in Student Recognition: Validity and Reliability Study. European Conference on Educational Research. Cadiz, Spain. 

Tanrıverdi, S. & Kardaş, F. (2013). Öğretmenlerin, İdarecilerin ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Ortaokullarda Seçmeli Ders Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Van İli Örneği. Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu. Van.

Tanhan, F. & Kardaş, F. (2013). Investigating The Hopelessnesss and Trauma Level of Adolescents’ Experıencıng the Van Earthquake. 5thWorld Conference on Educational Sciences, Rome.

Kardaş, F. & Yeşilyaprak, B. (2015).  A Current Approach to Education: Flipped Learning Model. The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC), Ankara.

Kardaş, F. & Yalçın, İ. (2015). Kanıta Dayalı Uygulamalar Ve Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanına Yansımaları. 13. Ulusal PDR Kongresi, Mersin.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Türkiye’de iyi oluşla İlgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelemesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Ruh sağlığı alanında güncel bir kavram: Şükran. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2017, Mayıs). Şükran Ölçeği Geliştirme Çalışması. Sözlü Bildiri.  2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2017, Mayıs). Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Sözlü Bildiri.  2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul.

Kardaş F., Yalçın İ., (2018). Üniversite Öğrencilerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18-22 Nisan 2018, s.3997-3998 

Kardaş F., (2018). Araştırma-Uygulama İşbirliği Bağlamında Lisansüstü Eğittim, Lisansüstü Eğitim Forumu , Van, Türkiye, 27-28 Kasım 2018, s. 30-30.

Kardaş F., Yalçın İ., (2018). Üniversite Öğrencilerinde Şükran Duyma, Benlik Saygısı, İhtiyaç Doyumu Ve Sosyal Destek Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, International Conference on Stem And Educational Sciences, Muş, Türkiye, 3-5 Mayıs 2018, s.10-12.

Çam Z. , Kardaş F., Eşkisu M. , Gelibolu S. , Sorkkila M. (2018). Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Psikometrik Özellikleri, International Conference on Stem And Educational Sciences, Muş, Türkiye, 3-5 Mayıs 2018, s.154-154.

Kardaş F., Çam Z. , Eşkisu M. , Gelibolu S. (2018). Şükran, Umut, İyimserlik ve Yaşam Doyumunun Psikolojik İyi Oluşu Yordama Düzeylerinin Çoklu Regresyon Analizi ile İncelenmesi”, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18-22 Nisan 2018, s.4010-4011.